Om foreningen

Foreningen Livskraft Aars

Sundhed


Vi ønsker at fremme sundhed og et liv i balance.

Livsglæde


Vi ønsker at medvirke til at skabe livsglæde i hverdagen.

Kultur


Vi ønsker at sprede glæde ved at dele kulturelle begivenheder.

Spritualitet


Vi ønsker at skabe indre ro og balance via spiritualitet.

Foreningens formål:


Foreningens formål er at fremme forståelsen

for det holistiske menneske, hvilket i denne forening indbefatter det spirituelle, kulturelle og menneskets sundhed.


Foreningens formål er at fremme forståelsen for, at der findes mere mellem himmel og jord end det, der kan måles og vejes, samt at der er mange veje og opfattelser af, hvordan verden og livet kan være skruet sammen.


Foreningen har til formål at skabe en platform, hvor man kan mødes med ligesindede med samme interesser.

Sådan melder du dig ind i foreningen:

Du kan bruge vores beskedformular eller skrive/ringe til foreningens formand Anny Kristensen, og hun vil sørge for indmelding og medlemskort.

Det koster kr. 100,- pr. år at være medlem og for det får du rabat til foreningens arrangementer.

Vedtægter for foreningen ”Livskraft Aars"


§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er ”Livskraft Aars”

§ 1.2 Foreningen har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune.


§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme forståelsen for det holistiske menneske, hvilket i denne forening indbefatter det spirituelle, kulturelle og menneskets sundhed.

Foreningens formål er at fremme forståelsen for, at der findes mere mellem himmel og jord end det, der kan måles og vejes, samt at der er mange veje og opfattelser af, hvordan verden og livet kan være skruet sammen.

Foreningen har til formål at skabe en platform, hvor man kan mødes med ligesindede med samme interesser.


§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, der ønsker at støtte foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen til førstkommende generalforsamling.


§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside, Facebookgruppe og sms eller E-mail.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Årsberetning

5. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.Forslag sendes til foreningens mailadresse, som fremgår af hjemmesiden.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor og én revisorsuppleant

9. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. Hvert medlem har én stemme. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt.


§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer,

har ansvaret for foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge en dagligleder.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 5.3 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2-årige perioder. I lige år afgår 1 og i ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved første valg vælges for 2 år 3 medlemmer og for 1 år 2 medlemmer. Ved første valg vælges for 1 år en suppleant og for 2 år en suppleant.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der afholdes minimum et bestyrelsesmøde pr. kvartal.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.


§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand, kasserer eller daglig leder kan råde over de

elektroniske betalingsmidler. Netbank adgang til foreningens konti kræver to

bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.3 Bestyrelsen kan bemyndige foreningens daglige leder og/eller foreningens kasserer til at foretage de i forbindelse med daglig drift nødvendige økonomiske dispositioner.


§ 7. Kontingent

§ 7.1 Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.


§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.


§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til lokale almennyttige formål. Fordelingen af midlerne afgøres på den ekstraordinære

generalforsamling.

Følg vores gruppe her på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/260082684500723/

Copyright © All Rights Reserved

CVR nr. 39436930